Toiminta 2016

Vieno ja Alli Suorsan terveydenhoitosäätiön

KOHDEAPURAHA

Säätiö ilmoittaa nyt haettavaksi kohdeapurahan, jonka tarkoituksena on ideoida,
tukea ja edistää sellaisia toiminnallisia, rakenteellisia ja logistisia ratkaisuja,
joiden avulla isojen sairaanhoidollisten yhteispäivystysyksiköiden
toimintaa voitaisiin sujuvoittaa erityisesti yksityisen potilaan kannalta, mutta
myös henkilökunnan näkökulmasta. Toiminnan taloudesta vastaavan julkisen
taustayhteisön resurssien huomioiminen on tällöin keskeisellä sijalla.

Asian ajankohtaisuutta lisää tulevien vuosien suuret organisatoriset järjestelyt
terveydenhuollossa sekä sairaaloiden uudisrakentamiset, jolloin suunnitelmallisuutta
ja pohjatyötä tarvitaan ratkaisujen taustalle. Lisäksi yksityisen
ja kolmannen sektorin toiminnallisten resurssien huomioiminen ja
yhteensovittaminen julkisen terveydenhuollon kanssa on tärkeä ja uudenlaisen
suunnittelun kohde.

Kohdeapuraha on tarkoitettu palvelemaan Pohjois-Pohjanmaan aluetta ja se
voidaan myöntää tutkijalle, tutkimusryhmälle tai kehittämishankkeelle. Kyseeseen
voi hyvin tulla eri alojen yhteinen ja ns. poikkitieteellinen hakemus.
Matka-apurahoitus ei tule kyseeseen.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla lyhyt (max. 3 sivua) sisältävä toiminta-
ja tutkimussuunnitelma, päähakijan lyhyt CV ja mahdollinen suositus.
Saman tutkimuskohteen muut rahoituslähteet on ilmoitettava. Tutkimuksen
suunniteltu aikataulu on ilmoitettava. Kohdeapurahoja voidaan myöntää
yksi tai useampia.

Kohdeapurahan suuruus on 200 000 Euroa. Se voidaan tilanteesta riippuen
myöntää yhdelle tai useammalle hakijalle ja tarvittaessa useamman vuoden
ajalle. Apurahan mahdollisesta jatkamisesta päätetään erikseen.

Lisätietoja antaa: professori Pentti Jouppila, sähköposti:
pentti.jouppila@oulu.fi, puh. 050-5536141

Hakemukset tulee toimittaa 30.6.2016 mennessä pdf-tiedostoina asiamiehen
sähköpostiosoitteeseen: arto.heikkila@avainteema.fi

Toimintakertomus 2016